Suche

Charge separation at molecular donor-acceptor interfaces: correlation between interface morphology and solar cell performance

A. Opitz, J. Wagner, W. Brütting, I. Salzmann, N. Koch, J. Manara, J. Pflaum, A. Hinderhofer, F. Schreiber

erschienen 2010 IEEE J. Sel. Top. Quant. 16, 1707-1717 (2010)
[DOI link]
DOI: 10.1109/JSTQE.2010.2048096